Ako sa k nám dostanete

Okres Púchov leží v najvýznamnejšej sídelnej rozvojovej osi Slovenska: Bratislava – Trenčín – Púchov – Žilina. Tomu zodpovedá aj bohaté a pomerne kvalitné dopravné prepojenie Púchova a jeho okolia nielen so susednými regiónmi, ale aj vzdialenejšími oblasťami Slovenska vrátane zahraničia.

Cestná doprava

Sieť miestnych komunikácií na území mesta tvoria všeobecne prístupné komunikácie 1. až 4. triedy v dĺžke 59,2 km.

Základnú komunikačnú kostru mesta tvoria ťahy ciest 1. a 2. triedy cez mesto. Na základe prieskumu zloženia dopravného prúdu tvoria 81 % ich prepravnej vyťaženosti automobily, 11 % cyklisti, 5 % nákladné vozidlá a 3 % autobusy.

Mesto Púchov je napojené na diaľnicu D1 cez diaľničný privádzač I/49A Púchov - Beluša, ktorý končí na križovatke ciest I/49 a II/507 (pri Makyte). Cesta I/49 sa v budúcnosti prestavbou zmení na rýchlostnú komunikáciu R6, ktorá bude pokračovať až do Českej republiky. Plánovaná diaľnica D1 v úseku Ladce-Beluša-Visolaje-Sverepec a vybudovanie navádzača na diaľnicu z mesta Púchov je ďalšou perspektívou rozvoja cestnej siete v okrese Púchov.

Diaľnica D1 bude súčasťou 2 zo 6-tich európskych koridorov:

* Varšava-Katovice-Žilina-Bratislava-Viedeň

* Jadran-Žilina-Košice-Východ

Letecká doprava

Najbližšie verejné medzinárodné letisko je od Púchova vzdialené 37 km – Žilina-Dolný Hričov (www.letisko.sk).

Vzdialenosti k daľším dostupným letiskám :

Letisko Piešťany – 79 km (www.airport-piestany.sk)

Medzinárodné letisko Bratislava - 157 km (www.bts.aero)

Medzinárodné letisko Poprad-Tatry - 190 km (www.airport-poprad.sk)

Medzinárodné letisko Viedeň 224 km (www.viennaairport.com)

Železničná doprava

Po železnici má Púchov veľmi dobrú dostupnosť, pretože leží na hlavných (dvojkoľajných elektrifikovaných) železničných tratiach Bratislava – Žilina (120) a Púchov – Vsetín (125). Vďaka tejto kľúčovej polohe je z Púchova jednoduché sa po železnici dostať do východnej a tiež západnej a južnej časti Slovenska (rýchliky na tejto hlavnej spojnici idú cca každé dve hodiny) a tiež do Českej republiky a Poľska. Zo železničnej stanice Púchov je ľahké prestúpiť na autobusy mestskej dopravy alebo medzimestskej a prímestskej dopravy.

V minulých rokoch podstatná časť návštevníkov Púchova (ak pominieme individuálnu automobilovú dopravu) prichádzala do meste práve s využitím železničnej dopravy.

V súčasnosti sa postupne modernizuje železničný koridor Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica s Poľskou republikou. Modernizácia trate sa dotkne aj územného rozvoja mesta Púchov.

Patrí to medzi priority v dlhodobom programe rozvoja železničnej dopravy na Slovensku. Modernizované rýchlostné železničné trate na území okresu Púchov budú umožňovať prepravnú rýchlosť 100 – 120 km/hod. 

Autobusová doprava

MHD v Púchove (presnejšie MAD v Púchove, tzn. Mestská Autobusová Doprava) prevádzkuje  :

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Trenčianska 460

020 01 Púchov

Tel : +421 42/4650720   od 6.00h do 15.00h

Fax : +421 42/4650729-30

E-mail: j.paliesek@mhdpuchov.sk

info@mhdpuchovsk

pic@mhdpuchov.sk

www.mhdpuchov.sk

Tí, ktorí púchovskú MAD používajú pravidelne, radi využívajú predplatenú Púchovskú čipovú kartu, ktorá znižuje náklady na cestovanie nielen v mestskej hromadnej doprave, ale aj prímestských linkách.

V súčasnej dobe pokrýva potreby mesta 6 liniek, ktoré ročne prepravia približne 700 000 cestujúcich.

Linka č. 1

Tesco – Sedlište – Zdravie - J. Kráľa - Jednota C – Divadlo - 1. mája I. – Makyta                     - Continental nást. - Vajanského II. - Vajanského I. -  Továrenská – Divadlo - Jednota C           -  J. Kráľa – Zdravie - Sedlište  - Tesco

Linka č. 2

Železničná stanica – ADP – Slobodáreň - Continental nást. – Makyta - 1. mája II. – Divadlo  - Jednota C - J. Kráľa – Zdravie – Sedlište – Tesco a späť

Linka č. 3

Continental Dolné Kočkovce - PÚ Lipy – Kolonka – Železničná stanica – ADP – Slobodáreň - Continental nást. - Vajanského II. - Vajanského I. – Továrenská - 1. mája I. – Makyta            - 1. mája II. – Hollého - Námestie slobody – Divadlo – Cintorín – Penzión – Sedlište – Tesco

a späť

Linka č. 4

Continental nást. - Vajanského II. - Vajanského I. – Továrenská - 1. mája I. – Makyta                                       - 1. mája II. – Divadlo – Jednota C - J. Kráľa – Zdravie – Sedlište – Tesco a späť

Linka č. 5

Železničná stanica – ADP – Slobodáreň - Continental nást. – Makyta - 1. mája II. – Divadlo        - Jednota C – Mliekárne – Hrabovka – Mäsokombinát - Hydinárska farma - Vieska, Bezdedov      - Ihrište, OÚ - Ihrište, rybníky - Hoština, bytovky - Hoština, Kucharík - Hoština, DK a späť

Linka č. 6

Makyta - 1. mája II. – Tesco – Jednota C – Sedlište – Penzión – Námestie slobody – Zdravie - J. Kráľa – Jednota C – Cintorín – Divadlo – Hollého – Železničný most – Továrenská             - Vajanského I. - Vajanského II. - ZŠ Slovanská - Železničná stanica - Continental nást.           - Železničná stanica - Nové Nosice, Záskalie - Nové Nosice, Stred - Nové Nosice, konečná              - Nové Nosice, Stred - Nové Nosice,Záskalie II. - Železničný most - Nosice, Priemyselný park - Nosice, 4. Tábor - Nosice, Požiarna zbrojnica – Hydrocentrála a späť

Cieľom koncepcie rozvoja dopravy a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky je zvýšenie prepravnej práce cestou mestskej hromadnej dopravy- zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne MHD za účelom zvýšenia operatívnosti dopravnej obsluhy a zníženia jalových kilometrov a zároveň rekonštrukcia stávajúcej technickej základne, ako aj zabezpečiť väzby MHD a prímestskej dopravy v rámci koordinovaného systému s cieľom zníženia časových strát cestujúcich pri prestupoch.

Cez mesto Púchov sú vedené aj prímestské a diaľkové  linky SAD a.s. Trenčín. Vedú do týchto cieľových staníc: Lazy pod Makytou, Mojtín, Ladce, Lednice, Medné, Pružina, Rajec, Mostište, Papradno, Červený Kameň, Zubák, Vydrná, Horná Maríková, Trenčín (cez Dubnicu), Trenčín (cez Novú Dubnicu). Väčšina autobusových nástupísk sa nachádza na Ul. 1. mája, na Štefánikovej a Hollého. Ďalšie nástupiská (s nižšou nástupnou kapacitou) sú pri „Matadorke“ a v blízkosti železničnej stanice. 

 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?