Okres Púchov

Okres Púchov leží v kotline stredného toku Váhu na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Rozloha okresu je 375 km2. Podľa posledného  sčítania ľudu v roku 2011 žije na území okresu 44 659 obyvateľov, prevažne slovenskej národnosti. Rozlohou je to jeden z menších okresov Slovenska, leží v severozápadnej časti republiky a susedí s okresmi Považská Bystrica a Ilava z Trenčianskeho kraja, na severozápade s Českou republikou.

Administratívne je Púchovský okres zaradený spoločne s ďalšími ôsmimi okresmi do Trenčianskeho kraja. Okresným mestom je Púchov a spoločne s ním tvorí okres ďalších 20 obcí (v zátvorke za obcou je uvedený počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011): Beluša (5874), Dohňany (1736), Dolná Breznica (857), Dolné Kočkovce (1221), Horná Breznica (473), Horovce (829), Kvašov (671), Lazy pod Makytou (1292), Lednica (976), Lednické Rovne (4070), Lúky (913), Lysá pod Makytou (2117), Mestečko (522), Mojtín (512), Nimnica (697), Streženice (912), Visolaje (902), Vydrná (350), Záriečie (691), Zubák (876).

Okres Púchov predstavuje priemyselne vyspelú časť Slovenska so zastúpením gumárenského, textilného a sklárskeho priemyslu. Najväčšou riekou okresu je Váh, do ktorého ústia kratšie rieky. Najväčším prítokom z Javorníkov je 25 km dlhá Biela voda, zo Strážovských vrchov priteká 18 km dlhá rieka Pružinka. V Nimnici sú  vybudované kúpele a na Váhu vodná nádrž a elektráreň.

Okres je pozoruhodný tým, že sem zasahuje viac veľkoplošných chránených území. Ide o časti chránených krajinných oblastí Biele Karpaty, Kysuce (Javornícka časť) a Strážovské vrchy. Centrálne časti pohorí Javorníky a Strážovské vrchy sú navyše chránenými oblasťami prirodzenej akumulácie vôd. V okrese sú iba dve maloplošné chránené územia, a to pri obci Lednica: prírodná rezervácia Lednické bradlo a prírodná pamiatka Lednické skalky.

Geológia okolia Púchova je veľmi zložitá. Biele Karpaty tvoria prevažne horniny starotreťohorného a druhohorného veku, Javorníky majú podobné zloženie a v Strážovských vrchoch na ľavom brehu Váhu vystupujú mladotreťohorné (štrky), prípadne starotreťohorné (pieskovce a bridlice) a druhohorné horniny. Podnebie okresu je typicky vnútrozemské, v priebehu roka sa tu úhrn zrážok pohybuje medzi 800 – 900 mm. V Púchovskom okrese sa nachádzajú listnaté, vo vyšších polohách miešané lesy. V zachovalých lesných porastoch sa vyskytuje predovšetkým buk, vo vyšších polohách smrek. Bralnaté útvary sú často hostiteľmi borovice. V nižších polohách, ktoré sú odlesnené, sa v menšej miere zachoval dub a na riečnych nivách lužné lesy. K vzácnym rastlinám patria: klinček včasný, poniklec slovenský, plavúň sploštený, ranostaj venčený, ostrica biela. Zo zvierat sa najviac vyskytuje zajac, srnec, jeleň, diviak, líška, jazvec, kuna, veverica a vydra. K chráneným druhom patria: medveď, jasoň, fúzač, salamandra a sokol. Vo Váhu žijú najmä šťuka a kapor. Z vtákov žijúcich v tomto okrese sú známe bažant, hrdlička, sova, holub, ďateľ, kačica a jarabica. Z poľnohospodárskych plodín sa najviac darí pšenici, jačmeňu a zemiakom a krmovinám slúžiacim na rozvinutý chov dobytka.

Najväčšie zázemie má v okrese gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Do gumárenského priemyslu patria dva podniky koncernu Continental – Continental Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires.  Vyrábajú sa tu autoplášte, dopravné pásy, gumárenské stroje a zariadenia. Textilný priemysel zastupuje spoločnosť Makyta, a. s., ktorá vyrába dámsku konfekciu.  Sklársky priemysel má zastúpenie v podobe podniku RONA v Lednických Rovniach. V Nosiciach je vybudovaná vodná elektráreň. V Nimnici sa nachádzajú minerálne pramene a kúpele na liečenie chorôb dýchacích ciest.

Púchovský región má výborné dopravné pripojenie na hlavné cestné i železničné ťahy. Púchov je diaľničným privádzačom pripojený na diaľnicu D1 (Bratislava – Žilina), v budúcnosti by okresom mala prechádzať aj rýchlostná cesta R6, ktorá spojí diaľnicu D1 s Českou republikou. Železničná trať Bratislava – Púchov – Žilina – Košice je súčasťou paneurópskeho koridoru č. 5 (Balt – Jadran). 
V okrese sú z turistického hľadiska zaujímavé Javorníky, Biele Karpaty a najmä Strážovské vrchy. Centrom cestovného ruchu je však aj Nimnica a Nosická vodná nádrž. V Nimnici sú lokalizované najmladšie kúpele na Slovensku. Z kultúrnohistorických pamiatok si najväčšiu pozornosť zaslúži Lednický hrad a Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach, v ktorého blízkosti sa nachádza aj historický park.

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2023
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?